Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden.

Artikel 1: Algemene bepalingen en definities 1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het vertaalbureau verstaan: IG Vertalen, gevestigd te Binckhorstlaan 36, C1.17, 2516 BE  Den Haag, Nederland en ingeschreven in het handelsregister van Den Haag onder nummer 63242656 1.2. Het vertaalbureau mag als zijn opdrachtgever beschouwen de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht aan het vertaalbureau heeft doorgegeven, tenzij die daarbij uitdrukkelijk heeft meegedeeld in opdracht te handelen, uit naam en voor rekening van een derde en op voorwaarde dat de naam en het adres van die derde tegelijkertijd werden meegedeeld aan het vertaalbureau. 1.3. Deze Algemene Voorwaarden van het vertaalbureau, die tevens worden vermeld op de website  www.igvertalen.nl, gelden voor elke offerte en elke overeenkomst tussen het vertaalbureau en de opdrachtgever waarop het vertaalbureau deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij van deze voorwaarden door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 1.4. De opdrachtgever wordt geacht van deze Algemene Voorwaarden op de hoogte te zijn bij ontvangst van de opdrachtbevestiging. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden zal te aller tijde op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden. 1.5. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met het vertaalbureau, voor de uitvoering waarvan door het vertaalbureau derden dienen te worden betrokken. 1.6. In geen enkel geval zal de nietigheid van één of meerdere clausules in deze Algemene Voorwaarden de nietigheid van de andere clausules tot gevolg hebben. In het geval dat één of meerdere clausules nietig worden verklaard, zullen het vertaalbureau en de opdrachtgever alsnog in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. Artikel 2: Offertes en totstandkoming van de overeenkomst 2.1. Alle prijsopgaves en offertes vanwege het vertaalbureau zijn vrijblijvend en houden geen verbintenis in haar hoofde in. Ze zijn in euro en exclusief belasting op de toegevoegde waarde (btw). 2.2. Iedere offerte geldt gedurende dertig (30) dagen te rekenen vanaf de offertedatum. Het vertaalbureau houdt zich het recht voor haar offerte, volledig of gedeeltelijk, te wijzigen of te annuleren tot de definitieve en geschreven aanvaarding van de opdracht door het vertaalbureau. Catalogi, brochures, folders, prijslijsten en diverse inlichtingen van het vertaalbureau, alsook de informatie weergegeven op de website, gelden niet als offerte en houden geen enkele verbintenis in haar hoofde in. 2.3. De verstrekking van de vertaalopdracht dient steeds schriftelijk te gebeuren via e-mail, fax, post of koerier. Telefonische bestellingen dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd binnen de vierentwintig (24) uur, indien de daaropvolgende dag een werkdag is. Indien dit niet gebeurt, zal de bestelling als niet-geplaatst worden beschouwd. 2.4. De overeenkomst tot het verrichten van de opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever via e-mail, fax, post of koerier van de offerte van het vertaalbureau of, indien geen offerte is uitgebracht, door schriftelijke aanvaarding door het vertaalbureau via e-mail, fax, post of koerier van een opdracht geplaatst door de opdrachtgever. Het vertaalbureau behoudt zich het recht voor de gedane prijsopgave en opgegeven leveringstermijnen nog te herroepen na de aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever, indien het vertaalbureau vóór de offerte de volledige tekst niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst tot het verrichten van de opdracht komt enkel tot stand op voorwaarde dat het vertaalbureau na inzage van de te vertalen tekst binnen redelijke tijd de overeenkomst wegens gewichtige redenen alsnog kan opzeggen, zonder dat daarvoor enige aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever ontstaat. Teksten met een strafbare inhoud en teksten die in strijd zijn met de goede zeden kunnen door het vertaalbureau ook na de totstandkoming van de overeenkomst geweigerd worden. Door aanvaarding van de offerte en/of door plaatsing van de opdracht gaat de opdrachtgever akkoord met de Algemene Voorwaarden van het vertaalbureau. Artikel 3: Wijziging en intrekking van opdrachten 3.1. Ingeval van enige wijziging van de overeenkomst door de opdrachtgever na definitieve aanvaarding van de opdracht door het vertaalbureau, zoals vermeld in punt 2.4., behoudt het vertaalbureau zich het recht voor de overeengekomen termijnen en/of tarieven te wijzigen of de opdracht alsnog te weigeren. Indien het vertaalbureau besluit de opdracht alsnog te weigeren, is de opdrachtgever verplicht het reeds uitgevoerde deel van het werk te betalen. 3.2. In geval van intrekking of verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever na definitieve aanvaarding van de opdracht door het vertaalbureau, zoals vermeld in punt 2.4., behoudt het vertaalbureau zich het recht voor, indien de opdracht in kwestie reeds in uitvoering is gezet, het geleverde werk te facturen aan honderd procent (100%). Het reeds uitgevoerde werk, waarvan het vertaalbureau de kwaliteit niet meer kan garanderen, wordt ter beschikking gesteld van de opdrachtgever. Indien aan de opdracht nog niet begonnen is op het moment van de ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever, zal het vertaalbureau een schadevergoeding van vijfentwintig procent (25%) van het totale factuurbedrag eisen van de opdrachtgever. Indien het vertaalbureau voor de uitvoering van de ontbonden opdracht tijd heeft gereserveerd, kan het vertaalbureau de opdrachtgever een vergoeding van vijfentwintig procent (25%) vragen van het honorarium. 3.3 Het vertaalbureau is, indiende opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Het vertaalbureau kan in dergelijke gevallen onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen. Artikel 4: Uitvoering van de vertaalopdracht 4.1. Het vertaalbureau verbindt er zich toe de opdracht, geplaatst door de opdrachtgever, met een goede vakkennis en vakbekwaamheid uit te voeren, dan wel te laten uitvoeren. Bij het verrichten van de opdracht houdt het vertaalbureau rekening met het door de opdrachtgever gespecificeerde doel van de vertaling. De gebruiksdoeleinden dienen bij plaatsing van de opdracht door de opdrachtgever aan het vertaalbureau te worden meegedeeld. Indien geen gebruiksdoeleinden werden opgegeven, gaat het vertaalbureau ervan uit dat de tekst bestemd is voor intern gebruik door of in het bedrijf van de opdrachtgever. Het vertaalbureau verbindt er zich bovendien toe gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht. Indien de opdrachtgever wensen heeft ten aanzien van de manier waarop de opdracht wordt uitgevoerd (lay-out, aantal exemplaren, etc.), is hij gehouden dit bij de plaatsing van de opdracht zelf aan te geven. 4.2. Het materiaal nodig voor de goede uitvoering van de opdracht wordt door de opdrachtgever op zijn kosten en risico’s, en in goed leesbare vorm via e-mail, fax, post of koerier geleverd aan het vertaalbureau. Voor elke opdracht worden de woorden, de uitdrukkingen en de spelling van de erkende woordenboeken als correct beschouwd. Niettemin kan de opdrachtgever vooraf zijn voorkeur voor een spelling of een precieze woordkeuze doorgeven. Op verzoek dient hij bijkomende, inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie te verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de desbetreffende opdracht. Indien de te vertalen tekst specifieke interne afkortingen bevat, is de opdrachtgever gehouden de betekenis ervan mee te delen om de opdracht tot een goed einde te brengen. Bij het ontbreken van aanwijzingen of documenten worden vaktermen vertaald in een lexicografisch verantwoorde c.q. algemeen begrijpelijke vorm. De kosten om de vertaling en voornoemd materiaal aan de opdrachtgever (terug) te bezorgen, worden volledig gedragen door het vertaalbureau, voor zover daarbij gebruik wordt gemaakt van e-mail, fax of de gewone postdiensten. Artikel 5: vertrouwelijkheid 5.1. Het vertaalbureau verbindt er zich toe alle informatie vanwege de opdrachtgever strikt vertrouwelijk te behandelen. Het vertaalbureau zal haar medewerkers en vertalers dan ook verplichten tot geheimhouding. Het vertaalbureau is evenwel niet aansprakelijk voor eventuele schending van de geheimhouding door haar medewerkers en vertalers indien zij kan aantonen deze schending niet te hebben kunnen verhinderen. 5.2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, heeft het vertaalbureau het recht, als zij dit zinvol of noodzakelijk acht, een opdracht, gedeeltelijk of volledig, door een onafhankelijke vertaler (een derde) te laten uitvoeren, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de opdrachtgever. Deze onafhankelijke vertalers worden zorgvuldig geselecteerd, zijn voldoende gekwalificeerd voor de desbetreffende opdracht en hebben hun bekwaamheid uitgebreid aangetoond. 5.3. Het vertaalbureau verbindt zich ertoe om de digitale bestanden die te maken hebben met alle opdrachten (bronteksten, vertalingen en elke soort informatie die betrekking heeft op de te vertalen tekst) te bewaren op zijn servers gedurende een periode van tien jaar (10). Daarna eigent het vertaalbureau zich het recht toe om deze digitale bestanden te verwijderen. Artikel 6: Auteursrechten 6.1. Het vertaalbureau blijft houder van de intellectuele rechten op de door het vertaalbureau vervaardigde vertalingen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 6.2. De opdrachtgever vrijwaart het vertaalbureau tegen aanspraken van derden wegens vermeende inbreuk op auteurs-, eigendoms-, octrooi-, of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de vertaalopdracht. Artikel 7: Termijn, vorm en tijdstip van levering 7.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zal het vertaalbureau niet gehouden zijn aan de leverings- en uitvoeringstermijnen vooropgesteld door de opdrachtgever. Het vertaalbureau zal wel alles in het werk stellen om de gewenste leveringstermijn opgegeven door de opdrachtgever te respecteren. Indien door de opdrachtgever geen uitdrukkelijke leveringstermijn is opgegeven, behoudt het vertaalbureau zich het recht voor deze termijn zelf naar redelijkheid te bepalen. De overeengekomen leveringstermijn geldt als streeftermijn. Ondanks het feit dat het vertaalbureau alles in het werk stelt om de overeengekomen leveringstermijn te halen, verbindt ze zich ertoe de opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen vanaf het moment dat het voor het vertaalbureau duidelijk wordt dat de desbetreffende opdracht niet binnen de gestelde termijn zal kunnen geleverd worden (bv. door overmacht zoals bepaald in artikel 10). 7.2. In geval van overschrijding van de gestelde termijn van minstens tweeënzeventig (72) uur, heeft de opdrachtgever het recht de geplaatste vertaalopdracht eenzijdig te ontbinden. Deze beslissing moet dan uitdrukkelijk en schriftelijk per e-mail, fax, post of koerier worden meegedeeld aan het vertaalbureau. In geen enkel geval kan de opdrachtgever een schadevergoeding eisen. Ieder eventueel al uitgevoerd werk, zal worden gefactureerd en ter beschikking worden gesteld van de opdrachtgever. 7.3. In het algemeen gebeurt de levering van opdrachten verricht door het vertaalbureau elektronisch via e-mail. Elke levering per drager, zoals diskette, dvd, cd, cd-rom of door specifiek formaat of software, zal het voorwerp uitmaken van bijkomende facturatie, tenzij anders overeengekomen. Uitgevoerde opdrachten kunnen ook geleverd worden op papier, via fax, post of koerier. 7.4. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden na versturing van de uitgevoerde opdracht door het vertaalbureau via e-mail, fax, post of koerier. 7.5. In verband met de uitvoering van de overeenkomst door het vertaalbureau is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door het vertaalbureau mogelijk te maken. Artikel 8: Honorarium, toeslag, korting en betaling 8.1. Alle vermelde prijzen van het vertaalbureau zijn in euro en exclusief 21% btw, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld. De prijs die het vertaalbureau voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. 8.2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is het honorarium in beginsel gebaseerd op een bij het vertaalbureau geldend standaard woordtarief in de brontekst. De telling van de woorden in deze brontekst gebeurt elektronisch. 8.3 Het vertaalbureau is gerechtigd een toeslag te hanteren wanneer door de opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die het vertaalbureau tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan ze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief. 8.4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, moet de betaling van de factuur uiterlijk binnen dertig (30) dagen vanaf de factuurdatum plaatsvinden en dit door storting of overschrijving op de op de factuur vermelde bankrekening. De opdracht is pas volledig afgesloten op het moment dat de opdrachtgever het integrale factuurbedrag aan het vertaalbureau heeft overgemaakt. 8.5. Het vertaalbureau behoudt zich het recht voor om facturen, waarvan de vervaldatum is verstreken en herinnering is verzonden, te vervreemden. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag van deze factuur, behoudt het vertaalbureau zich het recht voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten als gevolg van niet-tijdige betaling, door te berekenen aan de opdrachtgever. Artikel 9: Klachten 9.1. In geval van klachten met betrekking tot de uitgevoerde opdracht dient de opdrachtgever zich schriftelijk en gemotiveerd te richten tot het vertaalbureau binnen de vijf (5) werkdagen vanaf de leveringsdatum, met daarbij de vermelding, in detail, van zijn opmerkingen. Eens de gestelde termijn van vijf (5) werkdagen verstreken, zal de opdracht worden beschouwd als te zijn aanvaard en goedgekeurd door de opdrachtgever. De formulering van een klacht ontslaat de opdrachtgever in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting. Het in ontvangst nemen van een klacht door het vertaalbureau kan door de opdrachtgever niet worden beschouwd als een teken dat het vertaalbureau de klacht terecht acht, of de indiening tijdig. 9.2. Indien de klacht gegrond en geformuleerd is binnen de termijn zoals vermeld in punt 8.1., verbindt het vertaalbureau er zich toe, zonder de minste schadevergoeding en binnen een beperkte termijn, het geleverde werk te analyseren, te wijzigen en/of te verbeteren. Indien het vertaalbureau niet tegemoet kan komen aan de wensen van de opdrachtgever m.b.t. de wijziging en/of verbetering van het geleverde werk, zal het vertaalbureau aan de opdrachtgever een korting toekennen op de factuurprijs, zonder de minste schadevergoeding voor de opdrachtgever. 9.3. Het recht van de opdrachtgever tot het indienen van een klacht vervalt als hij, in de termijn waarbinnen hij de klacht kan uiten, wijzigingen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen aan het geleverde werk of als hij het vernoemde werk aan derden heeft doorgegeven. Artikel 10: Aansprakelijkheid 10.1. Het vertaalbureau is enkel aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan het vertaalbureau toerekenbare tekortkoming. Het vertaalbureau kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. In elk geval is de aansprakelijkheid van het vertaalbureau enkel en alleen beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde excl. btw van de desbetreffende opdracht die het vertaalbureau aan de opdrachtgever in rekening brengt. 10.2. Het vertaalbureau is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne communicatiemiddelen, zoals e-mail, internet, fax, etc. 10.3. Verder is het vertaalbureau niet aansprakelijk voor de laattijdigheid van de levering veroorzaakt door stakingen, bedrijfsstoringen, overmacht zoals bepaald in artikel 10, storingen van het netwerk of de server, of de elektronische virussen, waarover zij geen rechtstreekse controle heeft. 10.4. Bij elektronische levering zoals bepaald onder punt 7.3., wijst het vertaalbureau iedere aansprakelijkheid af wat betreft schade of moeilijkheden m.b.t. het gebruik van de tools zoals vermeld in punt 7.3., zoals o.a. computervirussen, computerwormen, Trojaanse paarden, malware, enz. Voor beschadigingen die in de software van de opdrachtgever ontstaan ten gevolge van het gebruik van de door het vertaalbureau bewerkte bestanden, is het vertaalbureau uitsluitend aansprakelijk in geval van opzet en grove nalatigheid. 10.5. In geen enkel geval zal het vertaalbureau aansprakelijk zijn voor gebrek, onleesbaarheid, slechte staat of onbruikbaarheid van de drager en/of formaat en/of software. 10.6. In geen enkel geval zal het vertaalbureau aansprakelijk zijn voor klachten inzake stijl, lay-out, lettertekens, presentatie, kwaliteit of formaat van de drager, software, etc. 10.7. Het vertaalbureau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, de onjuistheid of eventuele dubbelzinnigheid in de te vertalen teksten van de opdrachtgever of voor eventuele schade die uit het gebruik van deze teksten voortvloeit. Het vertaalbureau kan de opdracht weigeren of eenzijdig ontbinden indien de te vertalen tekst, in haar opinie, illegaal, lasterlijk of smadelijk is of zou kunnen zijn. 10.8. Het vertaalbureau kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van verlies, vernietiging of beschadiging van manuscripten, documenten, boeken, papieren of andere informatiedragers die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld van het vertaalbureau voor de goede uitvoering van de opdracht. De verzending daarvan gebeurt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever. 10.9. Het vertaalbureau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de vertaling die te wijten zijn aan onduidelijkheid bij het verstrekken van de opdracht, slecht leesbare, gebrekkige of onvolledige teksten of ontbrekende c.q. gebrekkige of onjuiste terminologie van de opdrachtgever. Het vertaalbureau staat niet in voor fouten die ontstaan vanwege ontbrekend, onvolledig of onjuist referentiemateriaal van de opdrachtgever en wijst iedere aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, af, indien het vertaalbureau is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt. 10.10. Het vertaalbureau wijst iedere aansprakelijkheid af wat betreft fouten in de vertaling die ontstaan zijn ten gevolge van tijdsdruk van de opdrachtgever. Indien bijvoorbeeld noodzakelijke tekstrevisies niet kunnen worden uitgevoerd, kan de opdrachtgever zich niet meer beroepen op de toezeggingen van het vertaalbureau betreffende de kwaliteit. 10.11. Bij technische vertalingen, juridische vertalingen en andere vertalingen met cijfermateriaal, cijfers, formules, adressen, etc. behoort het tot de eindverantwoordelijkheid van de opdrachtgever om, eenmaal hij de vertaalde teksten heeft ontvangen, alle cijfers en data in de doeltekst te controleren en zo nodig te corrigeren alvorens het vertaalde document intern in het bedrijf of extern te publiceren en/of te distribueren. De verantwoordelijkheid en het risico van de afgeleverde vertaling valt ten laste van de opdrachtgever. 10.12. In voorkomend geval, kan het vertaalbureau niet aansprakelijk worden gesteld voor onbeduidende fouten in de door het vertaalbureau vervaardigde vertaling. 10.13. De opdrachtgever verbindt er zich toe het vertaalbureau te vrijwaren tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van de geleverde vertaalopdracht, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van het vertaalbureau bestaat. 10-14 De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of door het vertaalbureau geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico’s voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. Artikel 11: Overmacht 11.1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, voorzien of onvoorzien, waarop het vertaalbureau geen invloed kan uitoefenen en die het vertaalbureau verhinderen haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, blokkades, rellen, oorlog, terroristische aanslagen, maatregelen van overheidswege, transportbelemmeringen, faillissement van de opdrachtgever, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers, epidemieën, overstromingen, stormen, etc. 11.2. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van het vertaalbureau opgeschort. Indien deze periode van overmacht langer duurt dan twee (2) maanden, zijn beide partijen, m.n. het vertaalbureau en de opdrachtgever, gerechtigd eenzijdig de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van deze partijen in dat geval gehouden is tot enige schadevergoeding. 11.3. Indien het vertaalbureau bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is het vertaalbureau gerechtigd het reeds uitgevoerde werk afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Artikel 12: Geschillenregeling en wetgeving 12.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen het vertaalbureau en de opdrachtgever zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wet. 12.2. Elk geschil betreffende deze Algemene Voorwaarden zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van het vertaalbureau.